Pracownik kontrahenta

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – PRACOWNIK KONTRAHENTA
(pracownik kontrahenta podmiotu prywatnego)

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NZOZ Ośrodek Fizjoterapii - Chromiński Tomasz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (adres: ul. Rynek 18, 62-330 Nekla) zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2. Dane kontaktowe, pod którymi można się skontaktować z Administratorem:

e-mail: nekla@rehabilitacja-chrominski.pl,
tel.: 61 437 20 04.

3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, c, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, dalej: RODO) oraz inne akty prawne, w szczególności Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a. realizacji współpracy, w tym: negocjowania, zawierania i wykonywania umów pomiędzy Pani/Pana pracodawcą/zleceniodawcą a Administratorem, podejmowania działań, w tym przedstawienia oferty,
w odpowiedzi na żądanie przed zawarciem umowy, przekazywania informacji dotyczących usług świadczonych przez Administratora - na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO;

b. odpowiedzi na Pani/Pana korespondencję, w tym korespondencję e-mail, prowadzenia korespondencji, udzielania informacji, budowania relacji biznesowych, usprawnienia współpracy, w tym jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, f RODO

c. ewentualnego ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w tym jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, f RODO;

d. badania poziomu satysfakcji Klientów, a także poziomu zadowolenia klientów ze świadczonych przez Administratora produktów i usług, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i ustalania jakości obsługi, a także poziomu zadowolenia klientów ze świadczonych przez nas produktów i usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

e. realizacji obowiązków prawnych i podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

f. w celach marketingowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Przetwarzanie danych w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora nie powoduje naruszenia Pani/Pana praw i wolności.

5. Przetwarzaniu mogą podlegać w szczególności wszystkie lub niektóre z następujących danych osobowych i kategorii danych osobowych:

a. dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy, etc.);

b. dane lokalizacyjne (adres wykonywania pracy, etc.);

c. dane kontaktowe (adres skrzynki elektronicznej e-mail, numer telefonu, etc.);

d. dane dotyczące współpracy (dane zawarte w korespondencji, dane zawarte w dokumentach księgowych, umowie i dokumentach związanych z jej realizacją, przesłanych materiałach, etc.);

oraz wszelkie inne kategorie wymagane przepisami obowiązującego prawa, zarówno krajowego jak międzynarodowego, a także niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt. 4.

Przetwarzane dane należą do zwykłych danych osobowych (nie są to dane szczególnych kategorii).

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe. Do podmiotów wskazanych w zdaniu poprzednim zaliczają się kontrahenci Administratora, w szczególności podmioty działające w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, obsługi płatności, marketingu, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych.

W przypadku, gdy będą tego wymagały przepisy prawa, dane mogą być udostępnione organom państwowym lub samorządowym, organom wymiaru sprawiedliwości, organom ścigania, organom kontrolnym i organom podatkowym.

7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich. Dane osobowe mogą być przekazywane poza UE tylko na żądanie Pani/Pana pracodawcy/zleceniodawcy lub w celu realizacji współpracy między Pani/Pana pracodawcą/zleceniodawcą a Administratorem. W takim przypadku, każde przekazanie będzie dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu odpowiednich zabezpieczeń.

8. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane i będzie obliczany w oparciu o następujące kryteria:

a. okres, na który została udzielona zgoda;

b. okres obowiązywania umowy lub świadczenia usług,

c. przepisy prawa, które mogą wskazywać na obowiązek przetwarzania danych lub ich archiwizacji przez określony czas,

A. czas do momentu upływu okresu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń,
B. okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora.

9. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;

b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

c. przenoszenia danych osobowych;

d. otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

e. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),

f. cofnięcia udzielonej zgody, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. W przypadku wyczerpania przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale w przypadku niepodania danych niezbędnych do realizacji celów określonych w pkt. 3, w tym wymaganych przepisami prawa, realizacja tych celów może okazać się niemożliwa. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 RODO.

12. Przetwarzane dane zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana, ze strony internetowej, lub od osoby z organizacji, w ramach której Pani/Pan funkcjonuje.

13. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.